grennav

Trgovina

Trgovina u osnovi pospešuje razvoj drugih delatnosti u „MN“-u, pre svega proizvodnju, otkup i preradu voća, a takođe i proizvodnju i ugradnju betonske galanterije.

Blagovremenom nabavkom kvalitetnih repromaterijala i zaštitinih sredstava za potrebe individualnih proizvođača i za sopstvene zasade voća obezbeđuje se dvostrana korist – jeftinija i veća proizvodnja. Kao trgovac na veliko, „MN“ nabavlja veće količine repromaterijala i zaštitnih sredstava. Tako se smanjuje cena nabavke i time pojeftinjuje proizvodnja. S druge strane, „MN“ kao profesionalni trgovac u mogućnosti je da nabavi kvalitetnu robu, tim pre što ima sve potrebne informacije o stanju zasada i najefikasnijim preparatima za zaštitu i prihranjivanje biljaka. Efikasnom zaštitom i kvalitetnim prihranjivanjem povećava se proizvodnja.

U prevozu ploča i drugih betonskih elemenata na gradilišta troše se velike količine naftnih derivata. Sopstvena trgovina omogućuje jeftinije nabavke derivata, a i blagovremeno snabdevanje.

Ponudom robe široke potrošnje može se akontirati kupovina voća i tako primarni proizvođači čvršće vezati za „MN“. Trgovina svakako doprinosi smanjenju troškova i većem imidžu „MN“-a.

Uvažavajući značaj u pospešivanju razvoja drugih delatnosti, poslovna politika u trgovini svodi se na dva osnovna cilja – porast prometa iznad nivoa rasta cena i obim prihoda koji pokrivaju sve troškove i obezbeđuju rentabilnost u nivou proseka grane.

Da bi ostvario posavljene ciljeve, „MN“ u ovoj delatnosti vodi politiku stalnog ograničavanja rasta troškova. Permanentno se proširuje i kvalitativno poboljšava asortiman roba u marketima i prodavnicama i obezbeđuje njihova stalna snabdevenost, kao i stalna snabdevenost benzinskih pumpi svim vrstama naftnih derivata. Zarade se ostvaruju srazmerno povećanju obima prodaje, prihoda i razlike u ceni. Puna pažnja se posvećuje povećanju obima trgovine na veliko. Primena tih mera utvrđena je kao preduslov za ostvarivanje postavljenih ciljeva i ekonomski uspešno poslovanje trgovine.